You are here

Tajmilt i Dihya Lwiz sγur Sabrina Azzi

Akin i  wselqef
 
D tameddit n wass, rziɣ ɣer wasif i wakken ad waliɣ cbaḥa n igenni, ad ssleɣ i ṣṣut-is xas ma yella tasusmi tezzuzun itran. Dɣa qqimeɣ ɣef yiwen weẓru, rriγ iḍarren-iw deg waman. Refdeɣ allen-iw s igenni… I yecbeḥ yiṭij m’ara yeγli i wakken as yeǧǧ amḍiq-is i leḥmuregga n tmeddit; i cebḥen yefrax mi ara tturaren deg rebbi-s, ur ẓriγ ara isemawen-nsen, maca ur d-cliεeγ ara, axater yak walaγ cbaḥa-nsen, dayen kan id-iyi rḥan. Isem d lqefs bbuzal yetteksen cbaḥa i tγawsiwin…
 
Medleγ allen-iw, sliγ ṣṣut n usigna, ṣṣut n ucelyaḍ-nni asemmaḍ mi ara yesluffu i weglim-iw... Caxeγ akken cwiṭ, xemmeγ dγa γef umerraḥ axelwi, win yettḥewwisen i yiman-is n yiwen akken umaru, xemmeγ γef asmi lliγ d tacawrart, mi ṭṭafareγ iṭṭij s wallen mara iγelli deg Umalu, taferka-nneγ.
 
Allen-iw medlent i wakken ad-ssleγ i wul-iw, ad ssleγ i leḥzen d ṭlam it-izedγen seg’mi i teǧǧa leḥmurga tebrek n yiṭij...  
 
Seg asmi id nebda tikli, d asawen i aγ d-yettmagaren. Yal yiwen akken id-t-yettali, d iswi it yeddeggiren. Amzun yal wa yettali adrar, aẓru γef weεrur-is, ad yettali cicwi, diddac diddac, s nhati, s usfaglat, tikwal ad as-d-yeγli weẓru-nni dγa ad yuγal timendeffirt i wakken diγen ad tid-yessali...
D tagi i d tudert-nneγ: Nbennu, iγelli, nessalay xas tebεed tizi... Yal wa s usawen-is, yal wa s weẓru-is, yal wa s wallu-ines...ma d kem a Dihya, dayen tesserseḍ taεekkemt i tbbubeḍ acḥal aya...
 
Nek yidem, nemlal di talsa di Talsaẓrit
 
Sliγ i nnehta-m taneggarut, nnehta-nni txulef nhati tiyaḍ. Nnehta-nni n ṛwaḥ mbaɣir tuɣalin, n ubeqqay i sslam i tudert, nnehta nni mi tebḍiḍ d terwiht, mi feṛqen ibarden d wayen im d-yezzin, nnehta n usḥissef ɣef wemḍiq i teǧǧiḍ deg wexxam, di taddart, ger temdukal d yemdukal, di tmurt, ger wid i kem iḥemmlen, i tḥemleḍ, i yḥemlen tira-m, d win iwumi tezziḍ ul d tasa. Nnehta-nni taneggarut n usgunfu di talwit.  
 
Dɣa din din ahat iɛedda-d lexyal, udem n yemma-m ger wallen-im, i tikkelt taneggarut, ahat twalaḍ acmumeḥ-ines, amzun d ticraḍ ɣef lḥiḍ n tumyilt neγ d izir (rayon) n tafat anda kulci d aberkan...  Ah a tameddakelt, ahat tessarmeḍ limer ad as-tiniḍ, a-kem ter teg urebbi-s am llufan, i wakken am d-tezzem allen, i wakken ad as tiniḍ ayen akk yettḥulfu wul-im ɣer tama-s, ad as-tiniḍ :
 
“A yemma, tifeḍ akk tilawin, tifeḍ akk tiyemmatin ...  
A yemma, ur ttarra ugur i wul-im, ur d iyi-tettxasseḍ kra, ur d kem cuḥneγ
deg acemma… ferḥeɣ imi d kem id yemma, ur ttru fell-i, ass-a ul-iw ad
yennefsusi. D lawan ad inigeγ. Ğǧiγ-am lehna…”

dihya-lwiz.jpg

Tajmilt i Dihya Lwiz sγur Sabrina Azzi
Tajmilt i Dihya Lwiz sγur Sabrina Azzi

 
Nekk yid-m, d yiwet n tsuta.
 
Tasuta-nteγ d tasuta id yekren deg γeblan, i yedren di lḥif n yiwet tmurt id as-yeksen azal i wemdan, i yesεeddan temẓi-s di tεecrett anida uzlen idammen, anida mmezlent teqcicin, ggujlent tullas, ggujlen warrac imecṭaḥ, anida lmut tuγal tettidir ger-aneγ, tleḥḥu, tettneffis, tettaddam lerwaḥ n yiwen yiwen yal ma ar a bγun yeεdawen n tudert. Nettwali imeṭṭawen, idammen d wid yemmuten deg isallen n yal-ass ...
 
Nekker-d deg waya, nekker-d di tugdi, anida isura n tugdi d rrehba nettwali-ten yal ass, nettwali-ten mebla lexlaṣ, mebla tiliẓri! Lmut tuγal d tislit n yiṭij!
 
Tasuta-nteγ ur turar ara am tiyiḍ, ur tezha ara am tiyiḍ. D tasuta i wumi bγan ad ksen iles, i wumi skadben widen yeṭṭfen taqacuct… widen iγilen ssnen Rebbii… D tasuta i wumi bγan ad ksen tirga d usirem, tin i wumi selsen snasel d afzim n tlelli.
 
Nek yid-m, d tilawin.  
 
D tilawin i yumnen s tirga-nsent. D tilawin ur nerri tilas i yiswi-nsent. D asirem i wumi meqret tgelda i terriḍ d talaba-inem. Cubeγ-kem γer tizerzert-nni taweḥcit yettnadin γef temda di tlemmast n ṣṣeḥra, ur tugad lesrar-is, ur tugad aγamac-is. Tebbiḍ abrid werǧin wwint tiyaḍ: Tluleḍ-d d tameṭṭut i wakken ad tilliḍ d tigejdit, d taεessast γef wayen i nesεa d ayla-nneγ, i aγ d ǧǧan lejdud-nneγ. S wul zeddigen ḥninen ad tarreḍ talaba γef yergazen id am d-yezzin, ama d baba-m neγ d gma-m d win i wumi tefkiḍ tasarut n wul-im.  D tameṭṭut i yekkaten γef tmeṭṭut fiḥel ma tdegger tilisa n tirrugza n wergaz.
 
D tameddakelt n tasa
 
Ah a tameddakult, ẓriγ tettruḍ m’ara twaliḍ wiyaḍ ttrun, ẓriγ tasa-m tneddef yal m’ara tesleḍ s ineẓman n wiyaḍ. Deg imi-im yezga wecmumeḥ wama deg wallen-im, yettquddur leḥzen d imeṭṭi. Xas ma aseḍsu-inem irreffed asalas, tamuγli-im d tamuγli n jeǧǧigt m’ara yeγli yiṭṭij tameddit. Di tudert-nneγ anida wa yewwet wa, wa yeεdem wa, wa yessexnunes wa, wa yexdeε wa, wa yenγa wa. Tudert anida bu nniyya yettwaγdar s deffir sγur wid iḥemmel. D annect-a akk i kem id yessenṭaqen, id yessenṭaqen imru-inem.
 
D tameddakelt n yimru
 
Tira-m d afus yesluffuyen i lǧerḥ, deg-s ddwa, deg-s cfawat yettawin tafat i yal allaγ yettwarzen s tatut. Tettsenniḍ imeslayen am tεeqqucin, yiwen yiwen, ttruḥun-d seg wul-im, yessif-iyi-ten wallaγ-im tebniḍ-asen cbaḥa deg igenni n yal lebγi.
 
Nemlal di tusna, deg unadi
 
Tebbiḍ-d yiwen webrid ur neshil ara, yezzi, yenneḍ am usaru xas ma yella akin leεtab tella talwit n lγella uxeddim. Abrid n tmusni talqayant γezzif, d win i yettawin lweqt, sber, tebγest, d waṭṭas n usaεef. Tesεid acqirrew acku teẓriḍ kullec d asayes.  
 
D tameddakelt n tirga
 
Tleqmeḍ targit, tleqmeḍ, tettseggideḍ tafat, i wakken ahat ad teqεed teswaεt deg yiwet n tizi anida neqḍen tamuγli γer ugemmaḍ.  Tebdiḍ-d abrid meqren, telḥiḍ-d deg-s, turiḍ, tnudaḍ, tessarmeḍ, tḥemleḍ, tenniḍ-d ayen ikem iqerḥen, ayen ikem iceγben.  
 
Nemlal di temẓi
 
Ussan n temẓi ttazalen, kem tesεeddaḍ-ten ger 4 leḥyud, tikwal s yimru d tezmamt, tikwal s uselkim. Temẓi-m tesεddaḍ-tt ger yedlisen, di temkarḍiyin.
 
Anagi-inem mačči ger tmura maca ger imeslayen it senniḍ s tayri-m, neγ ger yezwilen neɣ yemḍanen akked tisemsal n uxeddim-im di tusna. Teqqareḍ-as, ad fkeγ akk ayen yellan di tezmert-iw, akk-a, i wakken ad selkeγ ayen id bdiγ, ad ssiwḍeγ γer yisew-iw, ad yeffeγ leεteb γer tafat...
 
Dihya, teǧǧiḍ-d γer deffir tamsirt i tsuta-inem, i telmeẓyin i yerran ulawen-nsent d irebbi d leḥbs i tirga d tiktiwin-nsent. Ayen i tebdiḍ, ayen id teǧiḍ d asafu ara yetturebten imi isufa n tidet d tezdeg ur ten yessexsay waḍu n tatut.  
 
Wama Ssurfaɣ, nettaεraḍ i wakken ad necmumeḥ i wakken am neddu di lebγi wama tasa tceqqeq...  
 
Nemlal di tirga, di tlelli, deg usirem, di tayri, d tameddakelt n wul !
 
Sgunfu di talwit igenwan
 
Sabrina Azzi
 

Vous devez être connecté pour lire la suite de cet article.

Connectez-vous ou inscrivez-vous si vous n'avez pas encore de compte.

Thèmes associés: 

Add new comment

You must have Javascript enabled to use this form.